Informácie o spracúvaní osobných údajov (Podmienky ochrany súkromia)

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov sme pre Vás pripravili za účelom informovania Vás, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci spoločnosti WAI s.r.o. so sídlom Veterná 20, 921 01 Piešťany, SR, IČO 45 696 187 ktorá je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. To znamená, že určujeme účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na mail info@wai.sk alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je pravidelne aktualizovaná.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

WAI s.r.o
Veterná 20
921 01 Piešťany

IČO: 45 696 187

Tel.: 0908 897 149
Email: info@wai.sk

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame bežné osobné údaje, ktoré nám osobne poskytnete alebo ich získame z iných zdrojov, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami. WAI s.r.o. spracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) veľmi výnimočne, a to len výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, ak ich spracúvame na relevantnom právnom základe a ak sú pre náš skutočne nevyhnutné.

Odkiaľ získavame osobné údaje?

V prevažnej miere osobné údaje získame priamo od Vás ako od dotknutých osôb tým, že nám ich poskytnete napr. v zmluvnej dokumentácii, zaslaním životopisu, do e-mailovej správy a pod.. Tým nie je vylúčené, že o osobných údajoch dotknutých osôb sa dozvieme aj iným spôsobom, napr. ich poskytnutím od klienta pri výkone svojej činnosti a poskytovaní služieb.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Na účel efektívneho uzatvorenia a plnenia zmluvných vzťahov

Máme oprávnený záujem na tom, aby sme mohli riadne uzatvoriť a plniť všetky svoje zmluvné vzťahy, a preto potrebujeme spracúvať základné kontaktné a identifikačné osobné údaje týkajúce sa zástupcov a kontaktných osôb druhej zmluvnej strany (odberateľa, dodávateľa alebo iného zmluvného partnera WAI s.r.o.). Potrebujeme získať relevantné osobné údaje druhej zmluvnej strany a jej zástupcov, aby sme mohli pripraviť relevantný návrh zmluvy (objednávky) a platne uzatvoriť s touto zmluvnou stranou zmluvný vzťah. Rovnako aj počas plnenia zmluvy často potrebujeme identifikačné a kontaktné údaje zástupcov, kontaktných osôb a iných pracovníkov druhej zmluvnej strany, aby nám mohol riadne dodať a/alebo prijať príslušnú službu, tovar a/alebo iné plnenie podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. Tieto údaje získavame priamo od svojich dodávateľov, zákazníkov, klientov alebo obchodných partnerov alebo z verejne prístupných zdrojov. Predmetné osobné údaje na tento účel spracúvame počas celej doby trvania a plnenia zmluvy (zmluvného vzťahu). Osobné údaje nám musia byť pre tento účel poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených s odberateľmi

WAI s.r.o. spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa našich odberateľov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov (vrátane evidencie zoznamu odberateľov, termínov, vykonaných plnení a jednotlivých uzatvorených zmlúv). Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi odberateľmi (najmä zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o spolupráci, zmlúv o dielo, mandátnych zmlúv a iných zmlúv), aby sme mohli svojim odberateľom poskytnúť príslušné plnenie stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje nám musia byť pre tento účel poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť. Tieto predmetné osobné údaje potrebujeme na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivujeme v zmysle príslušných predpisov, aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených s dodávateľmi

WAI s.r.o. spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa dodávateľov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi dodávateľmi (najmä zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o dodaní tovaru, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv, zmlúv o dielo a iných zmlúv), aby mohli dodávatelia WAI s.r.o. dodať príslušné služby, tovary alebo iné plnenia stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje musia byť pre tento účel WAI s.r.o. poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju následne riadne plniť. Predmetné osobné údaje potrebujeme na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov predmetné osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivujeme v zmysle príslušných predpisov, aby sme si splnil svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Na účel vedenia odoslanej a doručenej pošty

WAI s.r.o. spracúva bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty (správa registratúry a elektronická komunikácia). Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v tomto oznámení nižšie. Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.

Na účel marketingu

Ide o spracúvanie kontaktných a identifikačných osobných údajov predovšetkým na účel priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra a zasielanie ponúk na produkty alebo služby ktoré ponúkame. Identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte na konkrétne marketingové aktivity (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

Rovnako pre prípad elektronickej komunikácie poukazujeme aj na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu uchovávame pre tento účel po dobu platnosti súhlasu.

Na marketingové účely s cieľom zvýšiť povedomie v online prostredí o spoločnosti WAI s.r.o. spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu. Spracúvame osobné údaje poskytnuté prostredníctvom správy alebo komentáru, ktoré nám poskytujete dobrovoľne ako návštevníci sociálnej siete resp. profilu. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu platnosti súhlasu, alebo po dobu 3 rokov.

Na účel vybavenia a evidencie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových podkladov a fakturácie

Z účtovných a daňových predpisov (najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) vyplýva WAI s.r.o. zákonná povinnosť viesť účtovníctvo a príslušné osobné údaje (dokumenty) uchovávať po doby stanovené týmito predpismi. Podľa ustanovenia § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchováva WAI s.r.o. účtovné záznamy po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel vedenia personálnej a mzdovej agendy

Na základe plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvame osobné údaje za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy. Osobné údaje nám musia byť pre tento účel poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť resp. plniť si zákonné povinnosti. Osobné údaje pre tento účel spracúvame iba počas nevyhnutnej doby stanovenej osobitným právnym predpisom resp. príslušnou zmluvou. Rozsah alebo kategórie osobných údajov je stanovený v osobitnom právnom predpise resp. v príslušnej zmluve.

Na účel vybavovania a evidencie žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR

WAI s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje k tomu, aby sme mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov. Vaše základné identifikačné alebo kontaktné osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme mohli Vašu žiadosť alebo podnet riadne vybaviť. Vaše žiadosti/podnety, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich právnych nárokov pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti. Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame po nevyhnutnú dobu na vybavenie žiadostí a podnetov a tieto žiadosti/podnety, vrátane dokladov o ich vybavení, evidujeme/uchovávame najviac po dobu piatich (5) rokov od vybavenia žiadosti/dopytu, minimálne však do momentu právoplatného skončenia správneho konania, ktoré bolo v súvislosti s touto žiadosťou/dopytom začaté.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či sme oprávnení Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu. Vaše osobné údaje poskytujeme len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

 • poskytovatelia služieb (napr. Google, Microsoft, LinkedIn);
 • prevádzkovateľ našej verejne dostupnej IT infraštruktúry (ako napr. naše webstránky) a to iba za účelom prenosu údajov z tejto IT infraštruktúry na naše interné úložisko);
 • poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
 • poskytovateľ poistných služieb;
 • poskytovateľ telekomunikačných služieb;
 • poskytovateľ poštových a kuriérskych služieb;
 • orgány verejnej moci
 • zamestnanci a konatelia WAI s.r.o
 • poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú primárne prenášané do tretích krajín. Takéto prenosy môžu nastať len pri využívaní cookies, softvérových a iných riešení poskytovateľov usadených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. Google, Microsoft a pod.). Vaše osobné údaje tak môžu byť prenášané do tretej krajiny, ktorou sú Spojené štáty americké. Spojené štáty americké nie sú považované za tretiu krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany. Prevádzkovatelia, ktorým sú údaje prenášané, poskytujú nasledovné primerané záruky:

 • Google: štandardné zmluvné doložky;
 • Microsoft: štandardné zmluvné doložky, doplnkové opatrenia, datacentra umiestnené v krajinách Európskej únie; viac info: Data location for the European Union.
 • LinkedIn: Zásady ochrany soukromí LinkedIn

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie dňa 04.06.2021 s účinnosťou od 27.06.2021. Viac info: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť WAI s.r.o. ako prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania.
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.
 • Právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Používanie cookies

Cookies a podobné technológie získavajú a ukladajú informácie počas prehliadania našich internetových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť použité na rôzne účely. Ak navštívite naše internetové stránky, v hornej časti obrazovky sa Vám objaví rozbaľovacie okno s názvom „Táto webstránka používa nevyhnutné cookies“, v ktorom sa viete oboznámiť s tým, aké cookies využívame a na aký účel. Keďže sa jedná o „Nevyhnutné“ cookies, ich použitie je možné bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytla dotknutá osoba pri akomkoľvek písomnom alebo inom styku alebo komunikácii s pracovníkmi spoločnosti alebo jej subdodávateľmi.

Spoločnosť môže osobné údaje získať aj nepriamo a to pri výkone svojej činnosti a dodávake služieb svojim klientom.

Spoločnosť spracúva aj osobné údaje svojich zamestnancov, bývalých zamestnancov, dohodárov, študentov brigádnikov/praktikantov a uchádzačov o zamestnanie.

Niektoré spracovateľské činnosti s Vašimi osobnými údajmi môžu vykonávať aj sprostredkovatelia poverení spoločnosťou (naši subdodávatelia). Pred ich poverením dôsledne overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zaistenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ.

Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

 • zabezpečovanie vlastného chodu spoločnosti
 • zabezpečovanie dodávky služieb klientom
 • marketingové účely

Doba spracovávania údajov

Údaje spracovávame počas čo najkratšej doby, čiže iba vtedy, keď ich naša spoločnosť potrebuje pre zabezpečenie svojho chodu alebo pre zabezpečenie dodávky služieb našim klientom.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia EÚ, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia EÚ, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia EÚ;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia EÚ;
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia EÚ, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy; ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 • máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (jedná sa len o zasielanie marketingového newsletteru); dané právo môžete realizovať buď odhlásením sa z odberu v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na naše kontaktné údaje uvedené nižšie; takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s našou spoločnosťou.

Eshop, ktorý nepredáva, je vám nanič.
Zvoľte si správne riešenie.